粉凤仙

#EAC0CE

fěn fèng xiān

浅粉

#E5B8C3

qiǎn fěn

淡粉

#E8AFC5

dàn fěn

紫薇花

#EEA5D1

zǐ wéi huā

暗粉

#E18DAC

àn fěn

荷花红

#EB7FAF

hé huā hóng

紫水晶

#C3A6CB

zǐ shǔi jīng

浅石英紫

#AB96C5

qiǎn shí yīng zǐ

浅凤仙紫

#D294D3

qiǎn fèng xiān zǐ

木槿紫

#A381BA

mù jǐn zǐ

长春花色

#DE7AB1

cháng chūn huā sè

洋葱紫

#9C6680

yáng cōng zǐ

紫罗蓝

#732E7E

zǐ luó lán

龙胆紫

#423171

lóng dǎn zǐ

雪紫

#79485A

xuě zǐ

红莲灰

#C76079

hóng lián hūi

艶粉

#D3547E

yàn fěn

紫粉

#A54358

zǐ fěn

鶏冠花红

#A52664

jī guān huā hóng

青莲紫

#95509F

qīng lián zǐ

牵牛紫

#A22076

qiān níu zǐ

品红

#A71368

pǐn hóng

苏木色

#AE506B

sū mù sè

玫瑰红

#973444

méi gūi hóng

玫瑰灰

#793D56

méi gūi hūi

臙脂

#952E3A

yān zhī

辰沙

#AF5E53

chén shā

砖红

#AA4D3D

zhuān hóng

殷红

#A4414F

yīn hóng

银红

#C56978

yín hóng

肉红

#C17886

ròu hóng

妃红

#C35655

fēi hóng

猩红

#C43739

xīng hóng

血红

#A03E28

xiě hóng

月季红

#BB1C33

yuè jì hóng

茉莉花红

#B31F45

mò lì huā hóng

乌罗松红

#C5283D

wū luó sōng hóng

银星海棠

#D13559

yín xīng hǎi táng

象牙红

#BC343C

xiàng yá hóng

曙红

#935458

shù hóng

牡丹红

#B80233

mǔ dān hóng

艶红

#CC3536

yàn hóng

蕉红色

#CF292F

jiāo hóng sè

银朱

#D15D5E

yín zhū

硃砂

#B84B48

zhū shā

二硃

#C6574B

èr zhū

硃膘

#E35C3E

zhū piǎo

章丹

#EB652D

zhāng dān

蕃茄红

#C4473D

fán qié hóng

榴花红

#D54B44

líu huā hóng

柿子色

#ED7A3D

shì zǐ sè

桔红

#E7693F

jié hóng

桔黄

#E8853B

jié huáng

红扇贝色

#E9745A

hóng shàn bèi sè

粉橙色

#F89155

fěn chéng sè

金红

#F07544

jīn hóng

雄精

#E47542

xióng jīng

金黄

#C77A3A

jīn huáng

雄黄

#D0853D

xióng huáng

虾黄

#E1A14D

xiā huáng

艶黄

#E1A105

yàn huáng

鹅黄

#F5A31F

é huáng

十様锦

#FCB1AA

shí yàng jǐn

凤仙粉

#F4A9AA

fèng xiān fěn

肉粉

#F1C7BE

ròu fěn

肉黄

#F0B69D

ròu huáng

釉红

#B65B46

yòu hóng

红灰莲

#BB848C

hóng hūi lián

蛤蜊粉

#DA9583

há lí fěn

锈红

#4D1919

xìu hóng

土红

#A95352

tǔ hóng

玛瑙色

#C06B49

mǎ nǎo sè

赭石色

#C37E5F

zhě shí sè

赭红

#B56F58

zhě hóng

红狐色

#C18453

hóng hú sè

黄棕色

#A5855E

huáng zōng sè

棕茶

#B8844F

zōng chá

中驼

#9B7E62

zhōng tuó

土黄

#CE9335

tǔ huáng

树皮色

#B37349

shù pí sè

桂皮色

#BB855D

gùi pí sè

土布色

#E3B587

tǔ bù sè

黄琉璃

#E2AF45

huáng líu lí

琉璃色

#C48D39

líu lí sè

檀香色

#DC943B

tán xiāng sè

苍黄

#C65306

cāng huáng

米红

#E1BDA2

mǐ hóng

玛瑙粉

#D79B75

mǎ nǎo fěn

向日黄

#F4B974

xiàng rì huáng

浅黄棕

#DEA87A

qiǎn huáng zōng

南瓜黄

#F1B67F

nán guā huáng

骆驼色

#D8AD85

luò tuó sè

芦黄

#E2C2A4

lú huáng

浅桔黄

#DA9558

qiǎn jié huáng

鹿皮色

#E7BB7C

lù pí sè

鹿皮棕

#BB9755

lù pí zōng

真丝绸色

#F4D7B4

zhēn sī chóu sè

富春纺色

#F0D6AC

fù chūn fǎng sè

乳白色

#EEE1CA

rǔ bái sè

乳黄色

#EFE0B9

rǔ huáng sè

甘石粉

#EADCD6

gān shí fěn

浅血牙

#EACDD1

qiǎn xiě yá

浅棕灰

#E1DBCD

qiǎn zōng hūi

粉棕

#DAC5B3

fěn zōng

浅肉粉

#EEDECC

qiǎn ròu fěn

浅驼色

#C9AE8C

qiǎn tuó sè

浅棕茶

#B0A085

qiǎn zōng chá

肉棕灰

#B89A83

ròu zōng hūi

肉棕

#D2AE8C

ròu zōng

珈琲棕

#896C50

jiā bèi zōng

黄鸭色

#9B603F

huáng yā sè

烟色

#6E4D40

yān sè

朱古力色

#84624E

zhū gǔ lì sè

枣红

#89303F

zǎo hóng

葡萄灰

#6D4D56

pú táo hūi

紫绦色

#722E41

zǐ jiàng sè

紫铜色

#723D45

zǐ tóng sè

枣紫

#69282B

zǎo zǐ

黒紫

#50262B

hēi zǐ

棕红

#7C4B40

zōng hóng

深釉红

#773D38

shēn yòu hóng

紫扇贝色

#875A72

zǐ shàn bèi sè

深烟红

#643441

shēn yān hóng

珈琲色

#7B5650

jiā bèi sè

豆棕

#795253

dòu zōng

罗汉果色

#7B563F

luó hàn guǒ sè

深栗色

#6F5750

shēn lì sè

醤色

#725338

jiàng sè

深褐色

#55473B

shēn hé sè

绦紫

#704D4E

jiàng zǐ

深烟

#5A4C4C

shēn yān

茄皮紫

#674950

qié pí zǐ

烟栗色

#544847

yān lì sè

将校呢

#241D00

jiāng xiào ní

将校呢(一)

#6D614A

jiāng xiào ní

中棕灰

#A9987C

zhōng zōng hūi

姜黄

#B49436

jiāng huáng

新芽色

#B4A761

xīn yá sè

卡其黄

#D5B884

qiǎ qí huáng

石黄

#F2C04D

shí huáng

乳棕

#C9B481

rǔ zōng

乳灰

#C5BBA3

rǔ hūi

蝋黄

#EBE1BD

là huáng

深银灰

#B2AE9B

shēn yín hūi

米灰

#C5BFAD

mǐ hūi

牙黄

#EBE1B2

yá huáng

枝黄

#DBC7A6

zhī huáng

丹东石

#D7C16B

dān dōng shí

黄金色

#CCCC66

huáng jīn sè

藤黄

#F2DE76

téng huáng

蛋黄

#E7B55B

dàn huáng

槐黄

#EFE452

huái huáng

明黄

#F0C649

míng huáng

丝瓜花黄

#F7D550

sī guā huā huáng

嫩姜黄

#E2BD3B

nèn jiāng huáng

甘草黄

#E4CF8E

gān cǎo huáng

小鶏黄

#E3D289

xiǎo jī huáng

芽灰

#CCC3AA

yá hūi

柠檬黄

#E9DB39

níng méng huáng

杨桃色

#D4D570

yáng táo sè

淡黄

#EAE3B3

dàn huáng

淡米色

#E9E6C5

dàn mǐ sè

胡粉

#EBE8DB

hú fěn

蛤粉

#EDEADC

há fěn

立徳粉

#EDEBE0

lì dé fěn

牙緑

#D9E396

yá lv̀

苦瓜緑

#CDDB8F

kǔ guā lv̀

草黄

#DBCE54

cǎo huáng

枯緑

#B7B278

kū lv̀

嫩草緑

#7EA174

nèn cǎo lv̀

浅草緑

#ABCC89

qiǎn cǎo lv̀

铜緑色

#A5B795

tóng lv̀ sè

青豆色

#9BAE86

qīng dòu sè

黄緑

#94A657

huáng lv̀

深芽緑

#8C9636

shēn yá lv̀

葱緑

#94C66B

cōng lv̀

夜緑色

#5A715F

yè lv̀ sè

军緑

#CAD4BA

jūn lv̀

苍緑

#4E5F45

cāng lv̀

橄榄緑

#6A6834

gǎn lǎn lv̀

冬瓜緑

#519670

dōng guā lv̀

荷茎緑

#96BB8F

hé jīng lv̀

緑琉璃色

#4F7E57

lv̀ líu lí sè

嫩葱緑

#93B469

nèn cōng lv̀

鹦鹉緑

#008E59

yīng wǔ lv̀

翠緑

#006E5F

cùi lv̀

湖緑

#46817E

hú lv̀

粗孔雀緑

#168570

cū kǒng què lv̀

深緑宝石

#2F8F6D

shēn lv̀ bǎo shí

灰緑

#5C8987

hūi lv̀

冬緑

#68927D

dōng lv̀

巴黎緑

#00B483

bā lí lv̀

果緑

#8AC28E

guǒ lv̀

玉緑

#88D5B9

yù lv̀

果灰

#88AEA3

guǒ hūi

碧玉石

#569597

bì yù shí

浅松緑

#84C0BE

qiǎn sōng lv̀

深松緑

#67B4B0

shēn sōng lv̀

浅鲜緑

#A9E1D3

qiǎn xiān lv̀

三緑

#90CAAF

sān lv̀

枝緑

#BADED1

zhī lv̀

淡灰緑

#AEC4B7

dàn hūi lv̀

水黄

#BED2B6

shǔi huáng

淡緑

#B8D6C2

dàn lv̀

鸭蛋青

#D1E3DB

yā dàn qīng

浅水緑

#BBE2D6

qiǎn shǔi lv̀

浅青瓷釉色

#CADDD5

qiǎn qīng cí yòu sè

龙泉青瓷釉色

#B1C5B4

lóng quán qīng cí yòu sè

春緑

#E3EFD1

chūn lv̀

月白色

#D1E2DE

yuè bái sè

锈緑

#B8C8B7

xìu lv̀

蝋白

#E7E5D0

là bái

芦灰

#A9B08F

lú hūi

虾灰

#B7B99C

xiā hūi

大理石色

#A2B2A9

dà lǐ shí sè

法国梧桐皮色

#919481

fǎ guó wú tóng pí sè

中条虾緑

#7F877A

zhōng tiáo xiā lv̀

灰米

#B6B196

hūi mǐ

松緑色

#BEC5B5

sōng lv̀ sè

暗灰

#647372

àn hūi

卡其緑

#647370

qiǎ qí lv̀

蟹青

#7A988E

xiè qīng

青虾色

#7A988B

qīng xiā sè

玉石蓝

#507883

yù shí lán

橄榄灰

#7C9283

gǎn lǎn hūi

老緑

#3D6E53

lǎo lv̀

墨緑

#3F5B50

mò lv̀

焦茶色

#5C5A46

jiāo chá sè

茶緑

#5C614F

chá lv̀

鉄緑

#5E6042

tiě lv̀

油緑

#45554A

yóu lv̀

草灰色

#675B46

cǎo hūi sè

暗苔緑

#4A6F5D

àn tái lv̀

毛緑

#155461

máo lv̀

深灰

#576768

shēn hūi

鹊灰

#455667

què hūi

深瓦灰

#637179

shēn wǎ hūi

苔灰

#58665E

tái hūi

蟹蓝

#658A98

xiè lán

冬灰色

#6D817D

dōng hūi sè

云灰

#AAC2C4

yún hūi

鸽灰

#95B1BA

gē hūi

蓝灰色

#8AA4A8

lán hūi sè

水貂灰

#949C97

shǔi diāo hūi

春蓝

#7BA1A8

chūn lán

灰蓝

#5D828A

hūi lán

湖蓝灰

#59808E

hú lán hūi

竹月色

#5E90B8

zhú yuè sè

钴蓝

#6493AF

gǔ lán

品緑

#00828B

pǐn lv̀

深竹月

#2578B5

shēn zhú yuè

琉璃蓝

#1A638A

líu lí lán

毛月色

#3A89B0

máo yuè sè

柏坊灰蓝

#4E1892

bǎi fāng hūi lán

浅土蓝

#1F5574

qiǎn tǔ lán

北京毛蓝

#276893

běi jīng máo lán

绒蓝

#31678D

róng lán

浅海昌蓝

#3C5E91

qiǎn hǎi chāng lán

海蓝

#17507D

hǎi lán

深毛月色

#2B5F8E

shēn máo yuè sè

深毛蓝

#244462

shēn máo lán

深蓝

#213D62

shēn lán

靛蓝

#293150

diàn lán

労働布色

#25446B

láo dòng bù sè

黛蓝

#304758

dài lán

蔵蓝

#25386B

zāng lán

鲜蓝

#004DB5

xiān lán

孔雀蓝

#0041A5

kǒng què lán

群青

#084495

qún qīng

宝石蓝

#1F3696

bǎo shí lán

绀青

#3F486C

gàn qīng

钛鉄

#282E55

tài tiě

蔵黒蓝

#37344C

zāng hēi lán

灯草灰

#363532

dēng cǎo hūi

元青

#3E3C3D

yuán qīng

粗晶皀

#43454A

cū jīng bī

红皀

#4F5355

hóng bī

鉄青

#404A57

tiě qīng

鉄灰

#37444B

tiě hūi

青金色

#687FA5

qīng jīn sè

银蓝

#B5C1CF

yín lán

雪灰

#CAD0D3

xuě hūi

淡藕合

#D5CCD3

dàn ǒu hé

浅藤紫

#C4C3CB

qiǎn téng zǐ

莲灰

#A8A6B9

lián hūi

雪青灰

#9198AE

xuě qīng hūi

雪蓝

#7991D1

xuě lán

紫藤灰

#857E95

zǐ téng hūi

凤仙紫

#8B658B

fèng xiān zǐ

青灰色

#575A5D

qīng hūi sè

承徳皀

#5A5C5B

chéng dé bī

承徳灰

#757570

chéng dé hūi

庭院瓦灰色

#817C6E

tíng yuàn wǎ hūi sè

相思灰

#625C52

xiāng sī hūi

银鼠灰

#71727A

yín shǔ hūi

花青

#546B83

huā qīng

正灰

#93A2A9

zhèng hūi

织绵灰

#748A8D

zhī mián hūi

石板灰

#6B7C87

shí bǎn hūi

银白色

#EBE5D5

yín bái sè

罗蓝灰

#4F506D

luó lán hūi

丁香紫

#695776

dīng xiāng zǐ

百草霜

#303030

bǎi cǎo shuāng

油烟墨

#3F3F3C

yóu yān mò

沙青

#2B5E7D

shā qīng

沙緑

#005B5A

shā lv̀

大赤金

#6D7358

dà chì jīn

库金

#85794F

kù jīn

银箔

#585A57

yín bó

选金

#796F54

xuǎn jīn

獣皮色

#B9986D

獣 pí sè

橙色

#E67A2A

chéng sè

蝶粉

#F5C19B

dié fěn

果肉色

#F5CEBE

guǒ ròu sè

纸棕

#BCA590

zhǐ zōng

奶棕

#C1A299

nǎi zōng

红灰

#82878C

hóng hūi

闪蝶紫

#8C90B9

shǎn dié zǐ

黄灰

#B0B7AC

huáng hūi

奶緑

#AFC8BA

nǎi lv̀

C: 0 0/100 M: 85 85/100 Y: 73 73/100 K: 4 4/100

245
36
67

银星海棠

yín xīng hǎi táng